Reklamačný poriadok

Tento dokument obsahuje v prvej časti Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov a v druhej časti dokumentu Reklamačný poriadok určený podnikateľom a právnickým osobám.

 

Reklamačný poriadok

 

Tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu laskarduino od predávajúceho:

LaskaKit s.r.o., so sídlom Jiráskova 2009, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

IČ: 17608007

DIČ: CZ17608007

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 50134, Krajský soud v Hradci

adresa pre doručovanie: Jiráskova 2009, Rychnov nad Kněžnou 516 01

telefóne číslo: +420 499 111 222

kontaktný e-mail: objednavky@laskakit.cz

 

1.       Za aké vady tovaru zodpovedáme?

1.1.     Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

-      má vlastnosti, ktoré boli medzi nami dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;

-      je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

-      vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

-      sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;

-      zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne akosti, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a

-      tovar nemá právne vady, t. j. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Ďalej zodpovedáme za to, že sa tieto vady nevyskytnú v záručnej dobe. Neposkytujeme žiadnu záruku presahujúcu rozsah zákonnej záručnej doby.

1.2.     Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s príslušným článkom obchodných podmienok.

 

2.       Aká je záručná doba?

2.1.     U nepoužitého tovaru je záručná doba dvadsať štyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom sídle, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

2.2.     U použitého tovaru je záručná doba dvanásť mesiacov od prevzatia tovaru.

2.3.     Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky.

 

3.       Aké práva z chybného plnenia máte?

3.1.     Vaše práva z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“), najmä ustanoveniami § 499 až 510 a § 616 až 627.

3.2.     V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada tovaru, ktorú je možné odstrániť, máte právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

3.3.     Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu chybnej veci za bezchybnú, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, pokiaľ nám výmenou chybnej veci (alebo jej súčasti) nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.4.     Vymeniť chybnú vec za bezchybnú môžeme namiesto odstránenia vady vždy, pokiaľ vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

3.5.     Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel, máte právo na:

-      výmenu tovaru, alebo

-      odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

Rovnaké právo vám náleží aj vtedy, pokiaľ sa na tovare vyskytne síce odstrániteľná vada, ale pre jej opätovné vyskytnutie po oprave (najmenej 2 krát) alebo pre súčasný väčší počet vád (najmenej tri) nemôžete daný tovar riadne využívať.

3.6.     Namiesto práva na výmenu tovaru máte v prípade, že ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo použitú vec, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

3.7.     Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

3.8.     Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu tovaru máte aj vtedy, ak nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie.

3.9.     Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať dodanie novej veci nemáte v prípade, že nemôžete tovar vrátiť v stave, v akom ste ho obdržali.

3.10.  Pokiaľ reklamáciu výrobku uplatníte počas prvých 12 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, môžeme reklamáciu vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od vás nemôžeme vyžadovať úhradu nákladov na toto odborné posúdenie, ani iných nákladov s posúdením súvisiacich. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

3.11.  Pokiaľ reklamáciu výrobku uplatníte po 12 mesiacoch odo dňa zakúpenia tovaru a túto reklamáciu zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme osobu, ktorej môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Pokiaľ tovar zašlete na odborné posúdenie nami určenej osobe v doklade o vybavení reklamácie, nesieme náklady odborného posúdenia, spolu s ostatnými súvisiacimi účelne vynaloženými nákladmi na posúdenie, a to bez ohľadu na výsledok posúdenia. Tieto náklady vám uhradíme do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie. Počas vykonávanie odborného posúdenia neplynie záručná doba. Pokiaľ odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť.

 

4.       Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

4.1.     Práva z chybného plnenia vám nenáležia, ak:

-      ste o vade pred prevzatím veci vedeli;

-      ste vadu sami spôsobili;

-      uplynula záručná doba.

4.2.     Záruka a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:

-      opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;

-      vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ho prevzali;

-      veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo

-      ak to vyplýva z povahy veci.

 

5.       Ako postupovať pri reklamácii?

5.1.     Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

5.2.     Reklamácie prijímame v ktorejkoľvek našej prevádzke alebo v našom sídle. Reklamáciu môžete uplatniť aj u osoby určenej v potvrdení o trvaní práv z chybného plnenia (záručnom liste). Určená osoba môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného výrobku, inak nám reklamáciu postúpi na vybavenie.

5.3.     Odporúčaný postup pri reklamácii:

-     pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom či písomne, procesom Vás prevedie služba Retino;

-     zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom; 

-     reklamovaný tovar nám doručíte spolu s uplatnením reklamácie alebo následne (inak ako na dobierku; takto doručený tovar nepreberáme); pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;

-     pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

5.4.     Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

5.5.     O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná a potrebná k odbornému posúdeniu vady závislá na druhu výrobku či služby. V prípade, že ste spotrebiteľom, reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (len ak ste spotrebiteľom), pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

5.6.   Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom alebo občianskym zákonníkom.

5.7.   V rámci reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete. Ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8.   V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré vám v súvislosti s uplatnením práva z chybného plnenia vznikli. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

 

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.9.23.

 

 


 

Reklamačný poriadok pre podnikateľov a právnické osoby

 

Tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok") upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu laskarduino od predávajúceho:

LaskaKit s.r.o., so sídlom Jiráskova 2009, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

IČ: 17608007

DIČ: CZ17608007

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 50134, Krajský soud v Hradci

adresa pre doručovanie: Jiráskova 2009, Rychnov nad Kněžnou 516 01

telefóne číslo: +420 499 111 222

kontaktný e-mail: objednavky@laskakit.cz

 

 

1.       Zodpovednosť predávajúceho za vady

 

1.1.   Berte na vedomie, že náš zmluvný vzťah je vzťahom dvoch podnikateľov a zmluvne neupravených veciach sa riadi zákonom č. 513/1991 Sb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej iba “obchodný zákonník“).

1.2.   Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:

-      je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

-      zodpovedá akosti, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne akosti, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a

-      za vadu bude považovaný tiež prípad, keď predávajúci dodá kupujúcemu iný tovar, než ako bolo medzi nimi dohodnuté;

-      tovar nemá právne vady, t. j. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Predávajúci neposkytuje žiadnu záruku a zákonné ustanovenia o záruke za akosť podľa § 429 a násl. obchodného zákonníku sa neuplatnia, ak nebude individuálne dohodnuté inak.

1.3.     Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.

2.       Práva kupujúceho z vád tovaru

 

2.1.     Práva kupujúceho z vád tovaru sa riadia obchodným zákonníkom ust. § 422 a násl. obchodného zákonníku.

 

2.2.     Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 obchodného zákonníku), môže kupujúci:

 

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

 

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

 

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

 

d) odstúpiť od zmluvy.

 

2.3.     Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

 

2.4.     Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 2.2. kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

2.5.     Výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy nie je možné požadovať v prípade, keď kupujúci nemôže tovar vrátiť v takom stave, v akom ho obdržal.

 

3.       Nemožnosť uplatnenia práv z vád tovaru

 

3.1.     Práva z vád tovaru kupujúci nemá, ak o vade pred prevzatím tovaru vedel alebo vadu sám spôsobil.

3.2.     Nároky z vád tovaru sa ďalej nevzťahujú na:

 

-      opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;

-      vady použitej veci zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal v okamihu, kedy ste ho prevzali;

-      veci predávané za nižšiu cenu - len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo

-      ak to vyplýva z povahy veci.

 

4.       Postup pri uplatnení práva z vád tovaru

 

4.1.     Kupujúci je povinný uplatniť u predávajúceho práva z vád tovaru bezodkladne po zistení vady. Pre príjem reklamovaného tovaru je určená kontaktná adresa predávajúceho.

4.2.     Záväzný postup pri uplatnení práva z vád tovaru:

-     pre rýchlejšie vybavenie bude kupujúci predávajúceho informovať telefonicky, e-mailom či písomne;

-     kupujúci je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo z vád tovaru si zvolil, popísať poruchu a / alebo popísať, ako sa prejavuje;

-     reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá), pričom pri zasielaní je kupujúci povinný zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;

-     kupujúci k tovaru priloží doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru.

 

4.3.     Okamihom uplatnenia práva z vád tovaru je okamih, kedy nám bol tovar doručený .

 

 

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.9.23.