Všeobecné obchodné podmienky

Tento dokument obsahuje ako Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov, ako aj v druhej časti dokumentu aj Všeobecné obchodné podmienky určené podnikateľom a právnickým osobám.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu laskarduino umiestneného na webovom rozhraní https://laskarduino.cz (ďalej len "webové rozhranie") medzi

Podnikateľom:

LaskaKit s.r.o., so sídlom Jiráskova 2009, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

IČ: 17608007

DIČ: CZ17608007

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 50134, Krajský soud v Hradci

adresa pre doručovanie: Jiráskova 2009, Rychnov nad Kněžnou 516 01

telefóne číslo: +420 499 111 222

kontaktný e-mail: objednavky@laskakit.cz

 

ako predávajúcim

a vami ako kupujúcim

 

1.       ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.          Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Zmluvou (kúpna, o dielo či iná obdobná; ďalej spoločne len "zmluva") sa zaväzujeme dodať vám tovar (príp. Dielo; ďalej spoločne len "tovar") uvedený v objednávke a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám dohodnutú cenu. Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy ohľadne tovaru v článku 6. Reklamácie sa riadia naším reklamačným poriadkom pre spotrebiteľov.

1.2.          Ide o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. ak ste fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V opačnom prípade sa na vás vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby, ktoré nasledujú za týmto dokumentom.

1.3.          Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentami:

-     týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;

-     Reklamačným poriadkom podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

-     Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;

-     podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;

-     objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia slovenským právnym poriadkom, najmä týmito právnymi predpismi:

-     zákonom č. 40/1964 Z. z., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov, a súvisiacimi právnymi predpismi (ďalej len „občiansky zákonník“);

-     zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov (pokiaľ ste spotrebiteľ);

-     zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku„) (pokiaľ ste spotrebiteľ).

AK náš právny pomer obsahuje medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.4.          Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

1.5.          Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použijú sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa mu svojím zmyslom najviac blížia. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Meniť či doplňovať obchodné podmienky možno len písomnou formou.

2.       ZMLUVA

2.1.          Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku na uzavretie zmluvy.

2.2.          Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne aj fakturačné).

Pred záväzným odoslaním objednávky máte stále možnosť skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré ste do objednávky vložili, a skontrolovať konečnú cenu (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

2.3.          Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali, môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, u ktorého nie je možné od zmluvy odstúpiť (podrobnejšie v článku 6), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.4.          Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzatvorená zmluva?

O obdržaní objednávky vás budeme informovať. Informácia o obdržaní objednávky je zároveň prijatím objednávky z našej strany.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je vám doručený prijatie objednávky podľa predchádzajúcej vety z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď prevezmete objednaný tovar.

2.5.          Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú zaslané e-mailom alebo vám budú na vašu žiadosť vytlačené a zaslané poštou. Pri zasielaní poštou môžeme požadovať náhradu nákladov s tým spojených.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

 

3.       CENA

3.1.          Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Pokiaľ cena uvedená u tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že došlo ku evidentnej technickej chybe na našej strane pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto celkom evidentne chybnú cenu ani v prípade, že vám bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

3.2.          Je možné kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak by bolo na webovom rozhraní uvedené výslovne niečo iné.

 

4.       PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.          Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu je možné uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

-     v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

-     bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal;

-     bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny a číslo účtu bude uvedené pri potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky s tým spojené sú uvedené  na webovom rozhraní.

4.2.          Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do desiatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamžikom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet. Ak neobdržíme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3.          Môžeme požadovať zálohu alebo úhradu predom

Vyhradzujeme si právo vás požiadať o úhradu ceny tovaru (prípadne zálohy) pred jeho odoslaním alebo predaním.

4.4.          Ako vystavujeme daňový doklad?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5.       DODACIE PODMIENKY

5.1.          Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane nákladov na jeho dodanie sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá v sebe bude zahŕňať aj náklady na zvolený spôsob dopravy.

5.2.          Kedy vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a zvolenom spôsobe dopravy a platby.

Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do piatich pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

5.3.          Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť jeho obalu. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

5.4.          Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. 

V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť.

 

6.       ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1.          Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete ako spotrebiteľ bez udania dôvodu odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a bezodkladne potom nám zaslať tovar na našu doručovaciu adresu. Pre odstúpenie od zmluvy môžete použiť platformu Retino (nájdete v sekcii Reklamácia)

6.2.          Môžete odstúpiť od zmluvy o dielo?

V prípade uzatvorenia zmluvy o dielo nám súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň udeľujete výslovný súhlas k poskytnutiu služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Zároveň beriete na vedomie, že udelením súhlasu podľa predchádzajúcej vety strácate právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní.

6.3.          Aké dôsledky má odstúpenie od zmluvy?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy uzavretá.

Ak vám bol vám spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

6.4.          Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu nášho sídla, prípadne predajnú, ak je zriadená. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.

K vrátenému tovaru priložte:

-       kópiu dodacieho listu a faktúry (ak boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie tovaru;

-       písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí, v ktorom uvediete hlavne akým spôsobom požadujete peniaze vrátiť, Vašu kontaktnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy, ak boli dodržané zákonné podmienky.

6.5.          Kedy dostanete naspäť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neoznámite a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.6.          Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Ak zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený alebo čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

6.7.          Kedy nie je možné odstúpiť od zmluvy?

V súlade s § 7 odstavec 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nie je možné odstúpiť mimo iné od zmlúv ich predmetom je:

-      predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

-      predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

-      predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

-      predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

6.8.          Kedy môžeme od kúpnej zmluvy odstúpiť my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

-      neobdržali sme od vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;

-      tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;

-      plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku najneskôr do 5 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a nasl. občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom.

 

8.       DALŠIE INFORMACE PRE SPOTREBTELA

8.1.          Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti?

K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Na našu činnosť sa nevzťahujú iné povolenia.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

8.2.          Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

8.3.          Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak medzi nami vznikne spor zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť priamo, mate právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27; webové rozhranie: www.soi.sk,; elektronický kontakt: adr@soi.sk, ars@soi.sk; telefón: +421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41 ) za účelom alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa doručenia našej zamietavej odpovede na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy nám spotrebiteľ odoslal žiadosť o nápravu, na ktorú sme neodpovedali. Subjekt alternatívneho riešenia sporu odmietne návrh na riešenie pokiaľ sa nám nepodarí vyriešiť spor komunikáciou alebo pokiaľ vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru, ktorý ste od nás zakúpili a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporu môžete tiež využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ďalej iste oprávnený, v prípade cezhraničného sporu, obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

8.4.          Ako získam informácie o možných alergénoch a ďalšie informácie o tovare?

Poskytovanie informácií o tovare sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011, o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom ("nariadenie").

Základné informácie o skladovaní a spotrebe sú k dispozícii na webovom rozhraní. Plné znenie informácií o produktoch podľa nariadenia vám bude na požiadanie bude predložené v prevádzkarni či pri dovoze tovaru. Informácie vám poskytneme aj na základe vašej telefonickej alebo e-mailovej žiadosti.

 

9.       REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

9.1.          Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

9.2.          K čomu slúži užívateľský účet?

Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

9.3.          Kedy môžeme váš užívateľský účet zrušiť?

Berte na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

 

10.   OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

10.1.      Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

 

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov. 

10.2.      Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo systém neprimerane zaťažovať.

 

Ak sa pri užívaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 9. 2023

 


 

Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov a právnické osoby

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky [v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodného zákonníku, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „obchodný zákonník“)] pre podnikateľov a právnické osoby (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu laskarduino umiestneného na webovom rozhraní https://laskarduino.cz (ďalej len "webové rozhranie") medzi

Podnikateľom:

LaskaKit s.r.o., so sídlom Jiráskova 2009, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

IČ: 17608007

DIČ: CZ17608007

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 50134, Krajský soud v Hradci

adresa pre doručovanie: Jiráskova 2009, Rychnov nad Kněžnou 516 01

telefóne číslo: +420 499 111 222

kontaktný e-mail: objednavky@laskakit.cz

 

 

ako Predávajúcim

a podnikateľom alebo právnickou osobou

ako Kupujúcim

(obaja spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

 

1.       Úvodné ustanovenia

 

1.1.          Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri uzatváraní kúpnej alebo inej tu uvedenej zmluvy.

 

1.2.          Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom Predávajúceho a Zásadami ochrany osobných údajov. Vzťahy nimi neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

 

 

1.3.          Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikol.

 

1.4.          Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok, teda aj zmluva o dielo). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Kupujúci a Predávajúci s tiež môžu výslovne dohodnúť na inom jazyku.

 

1.5.          Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na prípady kedy je Kupujúci  podnikateľom, prípadne právnickou osobou. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky, ale Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov. V otázkach neupravených týmito obchodnými podmienkami pre podnikateľov a právnické osoby sa vzťahy riadia obdobne podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach pre maloobchod, okrem ustanovení na ochranu spotrebiteľa. Odoslaním objednávky či registráciou Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre maloobchod.

 

 

2.       Vymedzenie pojmov

 

2.1.          Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovar. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

 

2.2.          Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

2.3.          Podnikateľom je každá osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona, osoba podnikajúca podľa zvláštnych predpisov alebo osoba, ktorá pre prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa zvláštneho predpisu

 

3.       Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

3.1.          Ponukou na uzavretie zmluvy je objednávka tovaru zo strany Kupujúceho. Zmluva je uzatvorená okamžikom, keď bolo Kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany Predávajúceho. Prezentácia uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh na uzatvorenie zmluvy.

 

3.2.          Objednávku je možné uskutočniť pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e mailovú adresu). Kupujúci je povinný preukázať, že je podnikateľom, a to zadaním platného identifikačného čísla do objednávky.

 

3.3.          V prípade, že Kupujúci zruší objednávku predtým, než bude Predávajúcim prijatá, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov vynaložených pri spracovaní objednávky Kupujúceho

 

3.4.          Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre Predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho a overiť si, že Kupujúci je podnikateľom, a overiť si úplnosť, pravosť a vážnosť objednávky. Neoverenú objednávku môže Predávajúci odmietnuť.

 

3.5.          V prípade zrušenia prijaté objednávky, a teda ukončenis zmluvy na žiadosť kupujúceho a so súhlasom predávajúceho, má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z ceny tovaru. Ak už predávajúci vynaložil v súvislosti so zmluvou náklady, patrí mu tiež náhrada týchto účelne vynaložených nákladov v plnej výške.

 

3.6.          Kupujúci nie je oprávnený prijatú objednávku, a teda uzavretú zmluvu, jednostranne zrušiť. Prijatú objednávku je možné na základe žiadosti kupujúceho zrušiť a zmluvu týmto ukončiť len na základe dohody predávajúceho a kupujúceho.

 

4.       Dodacie podmienky

 

4.1.          Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v českom alebo anglickom jazyku.

 

4.2.          Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre Kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy i poistenie je povinný hradiť Kupujúci podľa platného tarifu dopravcu. Za dodanie tovaru Kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Dodaním tovaru prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

 

4.3.          Pred prevzatím tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné vady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O vadách bude spísaný protokol. Ak nie je o vadách spísaný protokol, stráca Kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

 

4.4.          Okamžite po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. Prípadný nesúlad je povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené vady je Kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať Predávajúcemu spolu s oznámením o vadách.

 

4.5.          Neprevzatím tovaru zo strany Kupujúceho nie je dotknuté právo Predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške. V prípade neprevzatia tovaru zo strany Kupujúceho má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu vzniknú z dôvodu neprevzatia tovaru. V prípade neprevzatia tovaru zo strany Kupujúceho má Predávajúci ďalej právo od zmluvy odstúpiť.

 

5.       Cena tovar a platobné podmienky

 

5.1.          Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar spôsobmi individuálne dohodnutými, alebo spôsobmi ktoré sú uvedené na webovom rozhraní, prípadne niektorým z nižšie uvedených spôsobov:

 

-     v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;

-     bezhotovostne pred dodaním tovaru on-line platobnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal;

-     bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny a číslo účtu bude uvedené pri potvrdení objednávky).

-     bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre. Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky s tým spojené sú uvedené  na webovom rozhraní.

Predávajúci je oprávnený neumožniť platenie tovaru až po jeho doručení tzv. „na faktúru“. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je v tomto prípade faktúra priložená k tovaru.

5.2.          Pri hotovostnej platbe je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe je kúpna cena splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. Pri platbe v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru Kupujúcim.

 

5.3.          Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním Kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

 

5.4.          V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov Kupujúceho.

 

5.5.          Platba za tovar je možná v eurách (EUR) alebo v českých korunách (Kč).

 

5.6.          Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme.

 

5.7.          Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami kupujúci súhlasí s vystavením daňového dokladu elektronickou formou. Daňový doklad môže byť podľa voľby predávajúceho priložený tiež k tovaru a doručený s tovarom.

 

6.       Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

6.1.          Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na pre tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi).

 

6.2.          Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Kupujúci mešká s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne. Zároveň má v tomto prípade predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny tovaru, splatnú prvý deň po vzniku nároku na túto zmluvnú pokutu. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla zostáva zachovaný vedľa zmluvnej pokuty.

 

6.3.          Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dohodnutého dňa dodania

 

6.4.          Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

 

6.5.          Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné ​​a v prípadoch zmlúv uzatvorených elektronicky tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

 

6.6.          V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu už prevzatý tovar najneskôr do 10 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu tovaru predtým, než mu bude vrátený tovar po odstúpení od zmluvy

 

6.7.          Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti a Kupujúci tento darček zašle spoločne s vráteným tovarom.

 

7.       Zodpovednosť za vady

 

7.1.          Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.

 

7.2.          Podmienky zodpovednosti za vady tovaru a prípadná záručná zodpovednosť sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

 

8.       Ochrana obchodného tajomstva a obchodnej politiky Predávajúceho, osobitné ustanovenia o podmienkach používania fotografií

 

8.1.          Pri jednaní o zmluve a jej plnení môžu byť Kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo dôvernosť vyplýva priamo z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:

 

·       uchovávať ako dôverné;

·       neposkytnúť ich bez súhlasu Predávajúceho inej osobe;

·       nevyužiť je na iný účel, než na plnenie zmluvného vzťahu dohodnutého Predávajúcim;

·       nevyužiť akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol Predávajúceho poškodiť.

 

8.2.          Ďalej sa Kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu Predávajúceho vytvárať kópie podkladov, ktoré mu boli odovzdané Predávajúcim.

 

 

9.       Registrácia na webovom rozhraní

 

9.1.          Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu má Kupujúci povinnosť uchovávať v tajnosti. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

 

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

 

9.2.          Prostredníctvom používateľského konta môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať používateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

9.3.          Predávajúci má právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

 

 

10.   Ochrana autorských práv a užívanie webového rozhrania

 

10.1.      Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografie, obrázky, logá, programové vybavenie a ďalšie) je chránený autorským právom Predávajúceho alebo právami ďalších osôb. Obsah Kupujúci nesmie meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať pre ľubovoľný účel bez súhlasu Predávajúceho alebo súhlasu držiteľa autorských práv. Predovšetkým je zakázané bezplatné či úplatné sprístupnenie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

10.2.      Nenesieme zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo systém neprimerane zaťažovať.

 

Ak sa pri užívaní webového rozhrania Kupujúci dopustí akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, je Predávajúci oprávnený obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť jeho prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade je Predávajúci povinný uhradiť škodu, ktorá jeho konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla Predávajúcemu, a to v plnej výške.

Predávajúci upozorňuje na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

 

11.   Záverečné ustanovenia

 

11.1.      Strany si týmto ujednávajú a berú na vedomie, že ich zmluvný vzťah sa riadi slovenským právom. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

 

11.2.      Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 9. 2023